STATUT 
STOWARZYSZENIA EDUKACJI TANECZNEJ I ARTYSTYCZNEJ 
„LIFE FOR DANCE”


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1 NAZWA
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „LIFE FOR DANCE” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Dopuszczalną formą jest używanie nazwy: „Stowarzyszenie „LIFE FOR DANCE””. 
Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą „„LIFE FOR DANCE””.
2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może – obok polskiej nazwy używać nazwę w języku angielskim „Association of Dance and Artistic Education - „LIFE FOR DANCE”

§ 2 TEREN DZIAŁANIA
1. Terenem działania stowarzyszenie jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Opolskiego z siedziba władz – Żerkowice. 5.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państwa z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3 STATUS PRAWNY
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Posiada osobowość prawną.

§ 4 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
1. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu (dalej zwanego „Statutem”) oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 ze zm.)
2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5 ZASADY DZIAŁANIA
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w zakresie swoich celów statutowych.
3. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne regulujące jego działalność.

§ 6 SYMBOLE
1. Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną (logo).
2. Stowarzyszenie może posiadać flagę, godło, logo i odznaki organizacyjne oraz może używać własnej pieczęci, jak również wydawać biuletyny, regulaminy i inne materiały związane z działalnością stowarzyszenia.
3. Wzór flagi, godła, logo, odznak i pieczęci ustala Zarząd.

§7 CZŁONOSTWO W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH
1. Stowarzyszenie może być członkiem innych międzynarodowych organizacji działających na podobnych zasadach które określa statut stowarzyszenia;
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą stać się członkiem międzynarodowych organizacji tanecznych i artystycznych po uzyskaniu zgody Zarządu.

Rozdział II
Cele statutowe Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 8 CELE STATUTOWE
Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa artystom, młodzieży i dzieci kształcącej się w kierunku obejmującym działalność statutową stowarzyszenia , a w szczególności:
a. inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań artystycznych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia;
b. rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych i społecznych artystów;
c. integracja środowiska artystycznego;
d. podnoszenie społecznego prestiżu artystów oraz poziomu form artystycznych i tanecznych;
e. popularyzowanie, promowanie, rozwój i organizacja różnych form artystycznych i tanecznych;
f. działalność zmierzająca do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa oraz rozwoju rekreacji ruchowej;
g. działalność popularyzatorska i promocyjna w zakresie upowszechniania znajomości różnych form artystycznych i tanecznych;
h. działalność na rzecz propagowania tańca jako formy sztuki i aktywności fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
i. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
j. działalność w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
k. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
l. promocja regionu opolskiego oraz Polski poprzez działalność artystyczną i taniec;
m. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
n. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
o. finansowe i pozafinansowe wspieranie dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
p. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

§ 9 SPOSÓB REALIZACJI CELÓW
1. Cele Stowarzyszenia będą realizowane w następujących sferach działalności pożytku publicznego:
a. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia;
c. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
d. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
e. wypoczynku dzieci i młodzieży;
f. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
g. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
h. promocji i organizacji wolontariatu; działalności charytatywnej;
i. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
j. działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
k. organizowanie warsztatów tanecznych, szkoleń, obozów w ramach integracji europejskiej – organizowanie wymiany kursantów i instruktorów międzynarodowych,
l. wspieranie artystów w wyjazdach na zawody taneczne krajowe i międzynarodowe, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych z organizacjami działającymi w zakresie tańca na płaszczyźnie międzynarodowej;
m. wspieranie społeczności lokalnych poprzez aktywne uczestnictwo w uroczystościach lokalnych,
n. organizację imprez kulturalnych, przedstawień, organizowaniem i prowadzenie ogólnokrajowych turniejów, konkursów, przeglądów, pucharów, festiwali oraz innych form współzawodnictwa sportowego o randze regionalnej, ogólnopolskiej, międzynarodowej i mistrzowskiej, we wszystkich kategoriach wiekowych oraz nadawaniu certyfikacji związanej z działalnością stowarzyszenia oraz instytucji współpracujących ze stowarzyszeniem;
o. organizowanie zawodów oraz masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form tańca
p. organizowanie wyjazdów na wydarzenia kulturalne kształtujące rozwój świadomości kulturalnej i narodowej,
q. organizowanie przedstawień mających na celu krzewienie kultury i świadomości narodowej;
r. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
s. kierowanie i koordynowanie całokształtem działań, związanych z uprawianiem i promocją różnych form artystycznych, w tym w szczególności tańca;
t. powołaniem kadry reprezentującej stowarzyszenie do udziału oraz przygotowanie jej do mistrzostw oraz innych turniejów i przeglądów międzynarodowych w której strukturach międzynarodowych stowarzyszenie jest członkiem;
u. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez członków, zawodników, szkoleniowców, i działaczy niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a także przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących w stowarzyszeniu;
v. rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
w. prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych, dotyczących działalności Stowarzyszenia; opracowywanie i wydawanie przepisów, regulaminów i zasad współzawodnictwa sportowego, a także wydawanie zasad, dotyczących uprawiania różnych form tańca, w sposób zgodny z normami prawa polskiego oraz postanowieniami organizacji międzynarodowych, do których Stowarzyszenie należy;
x. nadawanie licencji stowarzyszenia tancerzom, trenerom, instruktorom tańca, sędziom działających w strukturach stowarzyszenia oraz artystom i menedżerom; nadawanie licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Stowarzyszenie;
y. pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia, organizowanie konferencji i seminariów na tematy stanowiące cele działań Stowarzyszenia;
z. współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi oraz pozarządowymi;
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną w zakresie:
a. realizacji projektów i działań wspierających cele statutowe obejmujących organizację warsztatów tanecznych, szkoleń, obozów, również w ramach integracji europejskiej – organizowanie wymiany kursantów i instruktorów międzynarodowych,
b. wspierania dzieci i młodzieży w wyjazdach na zawody taneczne krajowe i międzynarodowe,
c. doposażenia dzieci w sprzęt, kostiumy i akcesoria,
d. wspierania społeczności lokalnych poprzez aktywne uczestnictwo w uroczystościach lokalnych,
e. organizację imprez kulturalnych, przedstawień oraz nawiązanie współpracy z ośrodkami opieki społecznej i domami spokojnej starości,
f. organizację przedstawień mających na celu krzewienie kultury i świadomości narodowej
g. współpracę z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi,
h. współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą sprzyjającymi realizacji celów Stowarzyszenia,
i. działalność twórczą członków Stowarzyszenia w zakresie projektowania i szycia strojów tanecznych, przygotowania scenografii i oprawy graficznej,
j. organizowania imprez rozrywkowych i rekreacyjnych na rzecz członków Stowarzyszenia i społeczności lokalnej,
k. organizację i realizację edukacyjnych zajęć artystycznych wspierających i realizujących zadania statutowe dla dzieci i młodzieży z różnych grup społecznych i o różnym statusie majątkowym,
l. organizację imprez rozrywkowych i rekreacyjnych realizujących zadania sfery pożytku publicznego takich jak rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
m. organizację wyjazdów na wydarzenia kulturalne kształtujące rozwój świadomości kulturalnej i narodowej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność w zakresie:
a. realizacji projektów i działań wspierających cele statutowe obejmujących organizację warsztatów tanecznych, szkoleń, obozów, również w ramach integracji europejskiej – organizowanie wymiany kursantów i instruktorów międzynarodowych,
b. organizację koncertów i przedstawień artystycznych,
c. organizację wyjazdów na wydarzenia kulturalne kształtujące rozwój świadomości kulturalnej i narodowej,
d. organizację zajęć tanecznych dla kobiet w ciąży i w połogu,
e. organizację wspólnych zajęć tanecznych dla dzieci i rodziców.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia i prawa i obowiązki

§ 10 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych;
b. wspierających;
c. honorowych;
d. uczestników stowarzyszenia,
3. Członkami zwyczajnymi są wszyscy członkowie założyciele;
4. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne, podmioty nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne, a w szczególności nauczyciele, trenerzy, menadżerowie tańca, tancerze, rodzice, artyści, prowadzący imprezy taneczne, wspierające działalność Stowarzyszenia finansowo, rzeczowo lub w innej formie.
5. Członkami honorowymi może zostać osoba prawna podmiot niemający osobowości prawnej lub osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla ruchu i działalności statutowej Stowarzyszenia;
6. Uczestnikami stowarzyszenia są tancerze, zrzeszeni w strukturach członków wspierających. Prawa i obowiązki uczestników stowarzyszenia regulują przepisy wewnętrzne danego członka wspierającego.

§ 11 NABYCIE CZŁONKOSTWA
Podmioty, o których mowa w § 10 pkt.2 niniejszego Statutu, mogą ubiegać się o nadanie statusu członka w następujący sposób:
a. Członkiem zwyczajnym – można się stać jedynie w przypadku wskazania i zaakceptowaniu kandydatury przez 6 członków zwyczajnych, złożeniu pisemnego wniosku członkowskiego oraz opłaceniu składki członkowskiej oraz zaakceptowaniu statutu, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym może być tylko osoba pełnoletnia.
b. Członkiem wpierającym – staje się po złożeniu pisemnego wniosek o przyjęcie w poczet członków wspierających oraz zaakceptowaniu statutu, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym może się stać osoba pełnoletnia i w przypadku wskazania i zaakceptowania kandydatury przez 2 członków zwyczajnych po złożeniu pisemnego wniosku członkowskiego oraz opłaceniu składki członkowskiej. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą zostać osoby prawne, podmioty nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne, a w szczególności osoby wspierające działalność Stowarzyszenia finansowo, rzeczowo lub w innej formie.
c. Członkiem honorowym – można się stać na drodze decyzji Zarządu Stowarzyszenia, która jest podejmowana większością głosów przy czym w głosowaniu muszą uczestniczyć wszyscy Członkowie Zwyczajni. Kandydat na członka honorowego Stowarzyszenia jest wskazywany przez 5 Członków Zwyczajnych lub Wspierających Stowarzyszenia i poddana opinii członków zwyczajnych. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Godność członka honorowego jest tytułem osobistym i niezbywalnym.
d. Uczestnik Stowarzyszenia – to osoba niepełnoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którzy mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego Uczestnikiem Stowarzyszenia Stać się może osoba niepełnoletnia po złożeniu pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet uczestników stowarzyszenia oraz zaakceptowaniu statutu, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia.

§ 12 PRAWA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
1. Członkowie zwyczajni:
a. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
b. mają prawo do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
c. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
d. mają prawo do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
e. udziału w zebraniach Stowarzyszenia, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
f. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
g. mają obowiązek brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
h. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
i. regularnego opłacania składek członkowskich ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia;
j. wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,
k. przestrzegania norm i zasad etyki działalności artystycznej.
2. Członkowie wspierający:
a. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
b. nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
c. mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych zebraniach Stowarzyszenia,
d. mają prawo do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
e. udziału w zebraniach Stowarzyszenia, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
f. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
g. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń;
l. regularnego opłacania składek członkowskich ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia;
3. Członkowie honorowi:
a. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
b. mają prawo do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c. mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych zebraniach Stowarzyszenia,
d. ponadto mają prawo do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia
a. nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
m. są zwolnieni ze składek członkowskich ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia;
4. Uczestnicy Stowarzyszenia mają prawo do:
a. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
b. mają prawo do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c. nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego
n. zobowiązani są regularnego opłacania składek członkowskich ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia;
o. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
p. mogą zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia,

§ 13 UTRATA CZŁONKOSTWA
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
2. wykluczenia przez Zarząd:
a. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b. notorycznego uchylania się udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. z powodu niepłacenia składek,
d. na pisemny wniosek większości członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
e. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
f. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Odmowa członkostwa:
1. Odmowa przyjęcia danego kandydata na członka zwyczajnego lub wspierającego wymaga pisemnego uzasadnienia Zarządu Stowarzyszenia,
2. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

§ 14 OPŁATY CZŁONKOWSKIE
1. Zarząd Stowarzyszenia określa w drodze uchwały:
a. wysokość rocznej opłaty członkowskiej na kolejny rok kalendarzowy;
b. termin zapłaty rocznej opłaty członkowskiej.
2. Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo zmiany wysokości rocznej opłaty członkowskiej oraz zmiany zasad jej pobierania.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15 WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Władzami stowarzyszenia są:
a. Walne zgromadzenie Członków;
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz - Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dziesięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności minimum połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 16 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne ( sprawozdawczo-wyborcze lub sprawozdawcze ) i nadzwyczajne ( zwoływane przez zarząd).
3. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na 2 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

§ 17 ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 4 osób w tym Prezesa, 2 wiceprezesów i sekretarza wybieranych ze swojego grona.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej po upływie kadencji mogą być wybierani na
następną i kolejne kadencję.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
7. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
8. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym przewodniczącego, zastępcy i wybieranych ze swojego grona.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
10. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium do Zarządu Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
11. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 18 MAJĄTEK I FUNDUSZE
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane przede wszystkim na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa i jednego viceprezesa.
6. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
b. w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
c. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

§ 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW